preskoči na sadržaj
vijesti

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA RIJEKA

Frana Kurelca 1            

51000 RIJEKA

 

KLASA: 112-01/19-06

URBROJ: 2170-56-01-19-07

 

Rijeka, 12. srpnja 2019.

 

 

 

                                                             

 

OBAVIJEST

o ishodu natječajnog postupka

 

 

 

Temeljem članka 10. stavka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13., 85/15.) obavještavamo da je na temelju natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto administrativni radnik/ca na neodređeno puno radno vrijeme, a koji je 19. lipnja 2019. objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole kao i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odabrana Dina Tomašić, mag. oec.

 

Školski odbor je na sjednici održanoj 11. srpnja 2019. dao prethodnu suglasnost.

 

 

 

 

 

Ravnatelj:

 

 

Henry Ponte, prof.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: - mrežna stranica Škole.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 12. 7. 2019. 13:02

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ ZA ADMINISTRATIVNOG RADNIKA/CU

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ ZA ADMINISTRATIVNOG RADNIKA/CU

 

Popis kandidata koji su pozvani na razgovor (intervju) :

1.  ANA BRDAR

2. GORDANA DEIURI

3. RENATA MANESTAR BAČIĆ

4. KLARA TROŠELJ

5. VEDRAN HIRKIĆ

6. DARINKA TOMAŠIĆ

7. ZORANA MARIČIĆ

8. NINA MIHARIJA

9. MONIKA BABIĆ

10. DANIJELA KOVAČ

11. SANJA ROGOVIĆ

12. IVANKA ŠPELIĆ

13. JASNA BAČIĆ

14. SANJA BAJT BAZZARA 

15. NADA PETROVIĆ HOST

 

Razgovor s prvih 15 kandidata  održat će se u utorak, 9.7.2019. s početkom u 10:00 sati u učionici 403 Gimnazije Andrije Mohorovičića Rijeka, Frana Kurelca 1, 51 000 Rijeka.

 

16. VANDA KRŠUL

17. DIJANA JANDRIĆ

18. KRISTINA ABRAMOVIĆ

19. DORIS MARASOVIĆ

20. PATRICIA ĆORAŠ

21. KRISTINA DOGAN

22. VESNA MIŠKOVIĆ

23. ROBERT MILER

24. MILOJKA VUČINIĆ  ŠĆULAC

25. PETRA JELEN

26. VERONIKA ČALOGOVIĆ

27. SANJA DAMJANIĆ

28. TADEJA UJČIĆ

29. DINA TOMAŠIĆ

 

 

Razgovor s ostalih 14 kandidata s gornjeg popisa održat će se u srijedu, 10.7.2019. s početkom u 10:00 sati u učionici 403 Gimnazije Andrije Mohorovičića Rijeka, Frana Kurelca 1, 51 000 Rijeka.

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 3. 7. 2019. 13:07

OBAVIJEST

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

 

GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA RIJEKA

Frana Kurelca 1            

51000 RIJEKA

 

KLASA: 112-01/19-05

URBROJ: 2170-56-01-19-07

 

Rijeka, 19. lipnja 2019.

 

 

 

                                                             

 

OBAVIJEST

o ishodu natječajnog postupka

 

 

 

Temeljem članka 10. stavka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13., 85/15.) obavještavamo da je na temelju natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto tajnika/ice na neodređeno puno radno vrijeme, a koji je 23. svibnja 2019. objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole kao i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odabrana Helena Mikulandra, mag iur.

 

Školski odbor je na sjednici održanoj 19. lipnja 2019. dao prethodnu suglasnost.

 

 

 

 

 

Ravnatelj:

 

 

Henry Ponte, prof.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 19. 6. 2019. 14:38

Natječaj za popunu radnog mjesta administrativnog radnika

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.) i članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Andrije Mohorovičića Rijeka od 4. veljače 2019. ravnatelj Gimnazije Andrije Mohorovičića Rijeka, Frana Kurelca 1, 51000 Rijeka, raspisuje

 

NATJEČAJ

za slobodno radno mjesto

 1. ADMINISTRATIVNI RADNIK/ICA-1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme – mjesto rada Rijeka - 40 sati tjedno, uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci

 

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete, odnosno za zasnivanje radnog odnosa ne smiju postojati zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uvjet: minimalno srednja stručna sprema

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

1. životopis,

2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika),

3. dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnica (preslika),

4. uvjerenje da kandidat nije pravomoćno osuđen i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana (izvornik) od dana raspisivanja natječaja,

5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO, ne starije od 30 dana (izvornik) od dana raspisivanja natječaja.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Na natječaj za radno mjesto mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose se i na muške i ženske kandidate.

Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužna je uz prijavu na natječaj i prethodno navedenu dokumentaciju priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te se u prijavi pozvati na pravo prednosti, a pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 103. navedenog Zakona, a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj   157/13., 152/14., 39/18.) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom kao i  dokazom iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN 57/96., 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidatom se smatra samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i koja ispunjava formalne uvjete natječaja.

Sve informacije glede postupka i odabira kandidata nalazit će se na mrežnoj stranici Škole (www.gam.hr)

Vrednovanje i odabir prijavljenih kandidata koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja, a koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu, provest će se sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Andrije Mohorovičića Rijeka koji je objavljen na mrežnoj stranici Škole.

Škola ne obavještava osobu o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja. Kandidati su obvezni pristupiti vrednovanju, a ukoliko kandidat ne pristupi smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove na adresu: Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka, Frana Kurelca 1, Rijeka, s naznakom „za natječaj-administrativni referent/ica“.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka s imenom i prezimenom odabranog kandidata škola će objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku od 3 dana od dana odabira osobe u natječajnom postupku, objavom rezultata natječaja smatrati će se da su svi kandidati obaviješteni i neće biti pojedinačno pisano obavješteni.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s javnom objavom osobnih podataka na mrežnoj stranici škole, u svrhu vrednovanja i obavještavanja o rezultatima natječaja.

NATJEČAJ JE OTVOREN

od 18. lipnja 2019. do 26. lipnja 2019. godine

________________________________________________________________

Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka

Klasa: 112-01/19-06

Urbroj: 2170-56-01-19-01

Rijeka, 18. lipnja 2019.

  :: opširnije :: 


objavio: Henry Ponte  datum: 18. 6. 2019. 14:56

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ ZA TAJNIKA/CU

 

Popis kandidata koji su pozvani na razgovor (intervju) :

1. MARINA BUTORAC

 

2. DIANA KRESOVIĆ

 

3. IGOR MIRIĆ

 

4. DANIJELA PRŠO

 

5. TANJA MANDIĆ

 

6. LJILJANA FERENAC

 

7. NIKOLINA GROZDANIĆ

 

8. HELENA MIKULANDRA

 

9. SABINA MIHELČIĆ

 

10. DOLORES JAGODIĆ

 

11. NEVIJA ŽIGMAN RUBEŠA

 

Razgovor s kandidatima  održat će se u utorak, 11.6.2019. s početkom u 15:30 sati u učionici 403 Gimnazije Andrije Mohorovičića Rijeka, Frana Kurelca 1, 51 000 Rijeka.

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 7. 6. 2019. 14:07

Natječaj za popunu radnog mjesta tajnika/ce škole

Natječaj za popunu radnog mjesta

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i članka  2. Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi (NN 2/2011), ravnatelj Gimnazije Andrije Mohorovičića Rijeka, Frana Kurelca 1, 51000 Rijeka, raspisuje

 

 

 

NATJEČAJ

 

za slobodno radno mjesto

 

 

 

 1. TAJNIK/CA ŠKOLE-1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme – mjesto rada Rijeka - 40 sati tjedno, uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci

 

 

 

UVJETI:  

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 105. stavka 1. i 16. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – završen sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave. Za zasnivanje radnog odnosa ne smiju postojati zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

1. životopis,

2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika),

3. dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnica (preslika),

4. uvjerenje da kandidat nije pravomoćno osuđen i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana (izvornik),

5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO, ne starije od 30 dana (izvornik).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

Na natječaj za radno mjesto mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose se i na muške i ženske kandidate.

 

Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužna je uz prijavu na natječaj i prethodno navedenu dokumentaciju priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te se u prijavi pozvati na pravo prednosti.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 103. navedenog Zakona, a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN 57/96., 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidatom se smatra samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i koja ispunjava formalne uvjete natječaja.

Sve informacije glede postupka i odabira kandidata nalazit će se na mrežnoj stranici Škole (www.gam.hr)

 

Vrednovanje i odabir prijavljenih kandidata koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja, a koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu, provest će se sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Andrije Mohorovičića Rijeka koji je objavljen na mrežnoj stranici Škole.

 

Škola ne obavještava osobu o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja. Kandidati su obvezni pristupiti vrednovanju, a ukoliko kandidat ne pristupi smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove na adresu: Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka, Frana Kurelca 1, Rijeka, s naznakom „za natječaj-tajnik“.

 

Obavijest o ishodu natječajnog postupka s imenom i prezimenom odabranog kandidata škola će objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku od 3 dana od dana odabira osobe u natječajnom postupku, objavom rezultata natječaja smatrati će se da su svi kandidati obaviješteni i neće biti pojedinačno pisano obavješteni.

 

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s javnom objavom osobnih podataka na mrežnoj stranici škole, u svrhu vrednovanja i obavještavanja o rezultatima natječaja.

 

 

NATJEČAJ JE OTVOREN

 

od 23. svibnja 2019. do 31. svibnja 2019. godine

 

________________________________________________________________________________

Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka

Klasa: 112-01/19-05

Urbroj: 2170-56-01-19-02

Rijeka, 23. svibnja 2019.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Jelača  datum: 23. 5. 2019. 14:49

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA RIJEKA

Frana Kurelca 1             

51000 RIJEKA

KLASA: 112-01/19-03
URBROJ: 2170-56-01-19-02

Rijeka, 09. travnja 2019.

 

                                                                      

 

 

 

Temeljem članka 10., stavka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljujemo

 

 

 

 

 

 

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

 

 

 

 

Sukladno   objavljenom   natječaju   od  06.  ožujka  2019.  za  zasnivanje radnog odnosa na radnom  mjestu nastavnik/ca hrvatskog jezika  - 1 izvršitelj, na određeno nepuno radno vrijeme /18 sati nastave tjedno / (36 sati  tjedno), do povratka djelatnice sa bolovanja, izabrana je Marija Rađa, prof. povijesti i hrvatskog jezika i književnosti.

 

 

 

Ravnatelj:

 

                                                                                             

                                                                                                                      Henry Ponte, prof.

 

 

 

 

 

Dostaviti: - mrežna stranica Škole.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 11. 4. 2019. 12:54

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA HRVATSKOG JEZIKA

Popis kandidata koji su na testiranju i provjeri rada na računalu prešli prag od 50% bodova od ukupnog broja bodova  svih članova Povjerenstva te time stekli pravo pristupiti razgovoru (intervjuu) :

 1. MARIJA RAĐA
 2. IVAN MIŠKULIN
 3. SANDRA KOVAČ
 4. JAKOV KRŠOVNIK

 

Razgovor s kandidatima  održat će se u ponedjeljak, 1.4.2019. s početkom u 15:40 sati u učionici 403 Gimnazije Andrije Mohorovičića Rijeka, Frana Kurelca 1, 51 000 Rijeka.

Tri (3) najbolje ocijenjena kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri na računalu i intervjuu, imaju pravo na pristup oglednom predavanju o čemu će biti obaviješteni putem web stranice škole.

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 25. 3. 2019. 13:45

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA/CU HRVATSKOG JEZIKA

Popis kandidata koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu na natječaj za nastavnika/cu hrvatskog jezika te time stekli pravo pristupiti postupku odabira kandidata:

1. JAKOV KRŠOVNIK

2. MARIJA RAĐA

3. SANDRA KOVAČ

4. IVAN MIŠKULIN

5. DEA BUKVIĆ BOLANČA

6. GLORIJA MAVRINAC

7. NINA BRAJDIĆ

Testiranje i provjera rada na računalu  održat će se u ponedjeljak, 25. 3. 2019. u 10:30 sati u učionici 403 Gimnazije Andrije Mohorovičića Rijeka, Frana Kurelca 1, 51 000 Rijeka.

Prilikom testiranja rada na računalu kandidati mogu koristiti svoju literaturu  te će im biti omogućen pristup internetu.

Tema prezentacije bit će dana na samom testiranju.

O terminu razgovora kandidati će biti obaviješteni u ponedjeljak, 25. 3. 2019. iza 15:00 sati na web stranicama škole, nakon vrednovanja provjere rada na računalu.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

  :: opširnije :: 


objavio: Biljana Valentin - Ban  datum: 20. 3. 2019. 19:30

Natječaj za popunu radnog mjesta - nastavnika matematike

Natječaj za popunu radnog mjesta

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ravnatelj Gimnazije Andrije Mohorovičića Rijeka raspisuje

                                                                      

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

 

 • nastavnik/ca matematike  - 1 izvršitelj, na određeno nepuno radno vrijeme /18 sati nastave tjedno / (36 sati  tjedno), do povratka djelatnice sa bolovanja.

 

Uvjeti:  sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati moraju priložiti:

 

1. životopis,

2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika),

3. domovnica (preslika),

4. uvjerenje o nekažnjavanju  -  ne starije od 30 dana (izvornik), te

5. potvrda HZMO o radnom stažu -  ne starije od 30 dana (izvornik).

 

Odabir kandidata (testiranje) provest će se po Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Andrije Mohorovičića Rijeka (nalazi se na mrežnoj stranici Škole).

 

Sve informacije glede postupka i odabira kandidata nalazit će se na mrežnoj stranici Škole (www.gam.hr).

 

Prijave se podnose u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove na adresu: Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka, Frana Kurelca 1, 51000 Rijeka, s naznakom „za natječaj-matematika“.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Osoba  koja  ostvaruje  pravo  prednosti  pri  zapošljavanju  sukladno  posebnim  propisima  dužna  je uz  prijavu  na  natječaj i prethodno navedeno priložiti i sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te se u prijavi pozvati na  pravo prednosti.
 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva -  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843  -, a dodatne informacije o dokazima, koji su gore navedeni, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidat/kinja koji/a je stekao/la inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (Narodne novine br. 57/96. I 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine br. 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine br. 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici škole (www.gam.hr), u roku od 3 dana od dana odabira kandidata te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni.

 

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s javnom objavom osobnih podataka (ime, prezime,titula) na mrežnoj stranici škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.   

 

NATJEČAJ JE OTVOREN

 

od 20. ožujka 2019. do 28. ožujka 2019. godine

 

________________________________________________________________________________

Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka

Klasa: 112-01/19-04

Urbroj: 2170-56-01-19-01

Rijeka, 20.03.2019.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Jelača  datum: 20. 3. 2019. 14:53

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA RIJEKA

Frana Kurelca 1             

51000 RIJEKA

KLASA: 112-01/19-02
URBROJ: 2170-56-01-19-02

Rijeka, 15. ožujka  2019.

 

                                                                      

 

 

 

Temeljem članka 10., stavka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljujemo

 

 

 

 

 

 

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

 

 

 

 

Sukladno   objavljenom   natječaju   od  15.  veljače  2019.  za  zasnivanje radnog odnosa na radnom  mjestu nastavnik/ca geografije  - 1 izvršitelj, na neodređeno puno radno vrijeme /22 sata nastave tjedno / (40 sati  tjedno),  izabrana je Doris Žibert – magistra edukacije geografije.  

 

 

 

Ravnatelj:

 

                                                                                              

                                                                                                                      Henry Ponte, prof.

 

 

 

 

 

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Jelača  datum: 15. 3. 2019. 10:43

Natječaj za popunu radnog mjesta nastavnika hrvatskog jezika

Natječaj za popunu radnog mjesta

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ravnatelj Gimnazije Andrije Mohorovičića Rijeka raspisuje

                                                                      

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

 

 • nastavnik/ca hrvatskog jezika  - 1 izvršitelj, na određeno nepuno radno vrijeme /18 sati nastave tjedno / (36 sati  tjedno), do povratka djelatnice sa bolovanja.

 

Uvjeti:  sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati moraju priložiti:

 

1. životopis,

2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika),

3. domovnica (preslika),

4. uvjerenje o nekažnjavanju  -  ne starije od 30 dana (izvornik), te

5. potvrda HZMO o radnom stažu -  ne starije od 30 dana (izvornik).

 

Odabir kandidata (testiranje) provest će se po Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Andrije Mohorovičića Rijeka (nalazi se na mrežnoj stranici Škole).

 

Sve informacije glede postupka i odabira kandidata nalazit će se na mrežnoj stranici Škole (www.gam.hr).

 

Prijave se podnose u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove na adresu: Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka, Frana Kurelca 1, 51000 Rijeka, s naznakom „za natječaj-hrvatski jezik“.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Osoba  koja  ostvaruje  pravo  prednosti  pri  zapošljavanju  sukladno  posebnim  propisima  dužna  je uz  prijavu  na  natječaj i prethodno navedeno priložiti i sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te se u prijavi pozvati na  pravo prednosti.
 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva -  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843  -, a dodatne informacije o dokazima, koji su gore navedeni, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidat/kinja koji/a je stekao/la inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (Narodne novine br. 57/96. I 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine br. 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine br. 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici škole (www.gam.hr), u roku od 3 dana od dana odabira kandidata te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni.

 

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s javnom objavom osobnih podataka (ime, prezime,titula) na mrežnoj stranici škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.   

 

NATJEČAJ JE OTVOREN

 

od 06. ožujka 2019. do 14. ožujka 2019. godine

 

________________________________________________________________________________

Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka

Klasa: 112-01/19-03

Urbroj: 2170-56-01-19-01

Rijeka, 06.03.2019.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Jelača  datum: 6. 3. 2019. 14:49

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA GEOGRAFIJE

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA GEOGRAFIJE

 

Popis kandidata koji su ostvarili najveći broj bodova te time stekli pravo pristupiti oglednom satu:

 1. DORIS ŽIBERT

– četvrtak, 7.3.2019. , 5. sat ( od 17:35 – 18:20 sati) , učionica 209

– 3.3 razred

– nastavna jedinica: Ruska Federacija (prirodno – geografska obilježja)

 1. DAVOR KOLARIĆ

- četvrtak, 7.3.2019., 6. sat ( od 18:25 – 19:10 sati), učionica 209

– 1.4 razred

– nastavna jedinica: Etape razvoja reljefa na Zemlji

 1. KRISTINA JURČIĆ

- četvrtak, 7.3.2019., 7. sat ( od 19:15 – 20:00 sati) , učionica 209

– 3.5 razred

– nastavna jedinica: Ruska Federacija (obilježja stanovništva i gospodarstva)

Molimo kandidate da dođu na vrijeme i donesu pripremu za nastavni sat. Popis odobrenih udžbenika nalazi se na web stranici škole a literatura koja se koristi za pripremu nastavnog sata mora biti odobrena od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Kandidati će na raspolaganju imati udžbenik, računalo, projektor i geografske karte.

Ukoliko kandidati imaju kakvih pitanja ili nejasnoća, molimo da se obrate putem elektroničke pošte : ured@gam.hr

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 4. 3. 2019. 19:29

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA GEOGRAFIJE

 

Popis kandidata koji su na testiranju i provjeri rada na računalu prešli prag od 50% bodova od ukupnog broja bodova  svih članova Povjerenstva te time stekli pravo pristupiti razgovoru (intervjuu) :

1. DORIS ŽIBERT

2. DAVOR KOLARIĆ

3. KRISTINA JURČIĆ

4. BUDIMIR DRAGOLJUB ZVONIMIR HLAD

 

Razgovor s kandidatima  održat će se u ponedjeljak, 4.3.2019. s početkom u 15:40 sati u učionici 403 Gimnazije Andrije Mohorovičića Rijeka, Frana Kurelca 1, 51 000 Rijeka.

Tri (3) najbolje ocjenjena kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri na računalu i intervjuu, imaju pravo na pristup oglednom predavanju o čemu će biti obaviješteni putem web stranice škole.

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

  :: opširnije :: 


objavio: Ines Štefanac  datum: 1. 3. 2019. 16:09

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA GEOGRAFIJE

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA GEOGRAFIJE

 

Popis kandidata koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu na natječaj za nastavnika geografije te time stekli pravo pristupiti postupku odabira kandidata:

1. DORIS ŽIBERT

2. DAVOR KOLARIĆ

3. IVA MEDVEŠEK

4. TANJA ŠEGO MIKETA

5. NINA GECAN

6. IGOR DOMŠIĆ

7. KRISTINA JURČIĆ

8. ANTE PIJACA

9. BUDIMIR DRAGOLJUB ZVONIMIR HLAD

 

Testiranje i provjera rada na računalu  održat će se u petak, 1.3.2019. u 14:00 sati u učionici 403 Gimnazije Andrije Mohorovičića Rijeka, Frana Kurelca 1, 51 000 Rijeka.

Prilikom testiranja rada na računalu kandidati mogu koristiti svoju literaturu  te će im biti omogućen pristup internetu.

Tema prezentacije bit će dana na samom testiranju.

O terminu razgovora kandidati će biti obaviješteni u petak, 1.3.2019. iza 15:00 sati na web stranicama škole, nakon vrednovanja provjere rada na računalu.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 26. 2. 2019. 14:29

Natječaj za popunu radnog mjesta nastavnika geografije

Natječaj za popunu radnog mjesta

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ravnatelj Gimnazije Andrije Mohorovičića Rijeka raspisuje

                                                                      

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

 

 • nastavnik/ca geografije  - 1 izvršitelj, na neodređeno puno radno vrijeme /22 sata nastave tjedno / (40 sati  tjedno), uz probni rok od 6 mjeseci.

 

Uvjeti:  sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati moraju priložiti:

 

1. životopis,

2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika),

3. domovnica (preslika),

4. uvjerenje o nekažnjavanju  -  ne starije od 30 dana (izvornik), te

5. potvrda HZMO o radnom stažu -  ne starije od 30 dana (izvornik).

 

Odabir kandidata (testiranje) provest će se po Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Andrije Mohorovičića Rijeka (nalazi se na mrežnoj stranici Škole).

 

Sve informacije glede postupka i odabira kandidata nalazit će se na mrežnoj stranici Škole (www.gam.hr)

 

Prijave se podnose u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove na adresu: Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka, Frana Kurelca 1, Rijeka, s naznakom „za natječaj-geografija“.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Osoba  koja  ostvaruje  pravo  prednosti  pri  zapošljavanju  sukladno  posebnim  propisima  dužna  je uz  prijavu  na  natječaj i prethodno navedeno priložiti i sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te se u prijavi pozvati na  pravo prednosti.
 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva -  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843  -, a dodatne informacije o dokazima, koji su gore navedeni, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidat/kinja koji/a je stekao/la inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (Narodne novine br. 57/96. I 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine br. 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine br. 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici škole (www.gam.hr), u roku od 3 dana od dana odabira kandidata te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni.

 

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s javnom objavom osobnih podataka (ime, prezime,titula) na mrežnoj stranici škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.   

 

NATJEČAJ JE OTVOREN

 

od 15. veljače 2019. do 23. veljače 2019. godine

 

________________________________________________________________________________

Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka

Klasa: 112-01/19-02

Urbroj: 2170-56-01-19-01

Rijeka, 15.02.2019.

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Jelača  datum: 15. 2. 2019. 13:15

Odluka u poništenju natječaja za nastavnika geografije Vijest ima dokument u privitku

Kliknite na opširnije i u privitku preuzmite odluku.

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Jelača  datum: 14. 2. 2019. 16:41

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta nastavnika geografije

Natječaj za popunu radnog mjesta

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ravnatelj Gimnazije Andrije Mohorovičića Rijeka raspisuje

                                                                      

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

 

 • nastavnik/ca geografije  - 1 izvršitelj, na neodređeno puno radno vrijeme /22 sata nastave tjedno / (40 sati  tjedno), uz probni rok od 6 mjeseci.

 

 

Uvjeti:  sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati moraju priložiti:

 

1. životopis,

2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika),

3. domovnica (preslika),

4. uvjerenje o nekažnjavanju  -  ne starije od 30 dana (izvornik), te

5. potvrda HZMO o radnom stažu -  ne starije od 30 dana (izvornik).

 

prijave se podnose u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove na adresu: Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka, Frana Kurelca 1, Rijeka, s naznakom „za natječaj-geografija“.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Osoba  koja  ostvaruje  pravo  prednosti  pri  zapošljavanju  sukladno  posebnim  propisima  dužna  je uz  prijavu  na  natječaj i prethodno navedeno priložiti i sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te se u prijavi pozvati na  pravo prednosti.
 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva -  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843  -, a dodatne informacije o dokazima, koji su gore navedeni, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a je stekao/la inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (Narodne novine br. 57/96. I 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine br. 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine br. 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici škole (www.gam.hr), u roku od 3 dana od dana odabira kandidata te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s javnom objavom osobnih podataka (ime, prezime,titula) na mrežnoj stranici škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.   

NATJEČAJ JE OTVOREN

 

od 13. veljače 2019. do 21. veljače 2019. godine

 

 

________________________________________________________________________________

Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka

Klasa: 112-01/19-01

Urbroj: 2170-56-01-19-01

Rijeka, 13.02.2019.

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Jelača  datum: 13. 2. 2019. 14:04

Javni poziv Nagrada "Luka Ritz" Vijest ima dokument u privitku

Obavijest i javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja za školsku godinu 2018./2019. nalaze se u privitku.

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Jelača  datum: 11. 12. 2018. 17:01

Stipendije

Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata raspisao je Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj odnosno akademskoj 2018./2019. godini.
 
Tekst Natječaja kao i obrasci za prijavu nalaze se na sljedećoj internetskoj poveznici:

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Jelača  datum: 19. 10. 2018. 09:19

Odluku o sufinanciranju nabave udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava u RH u školskoj 2018./2019. godini. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Jelača  datum: 25. 9. 2018. 14:43
» Arhiva naših vijesti    
 

preskoči na navigaciju