preskoči na sadržaj
vijesti

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA RIJEKA

Frana Kurelca 1             

51000 RIJEKA

KLASA: 112-01/19-03
URBROJ: 2170-56-01-19-02

Rijeka, 09. travnja 2019.

 

                                                                      

 

 

 

Temeljem članka 10., stavka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljujemo

 

 

 

 

 

 

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

 

 

 

 

Sukladno   objavljenom   natječaju   od  06.  ožujka  2019.  za  zasnivanje radnog odnosa na radnom  mjestu nastavnik/ca hrvatskog jezika  - 1 izvršitelj, na određeno nepuno radno vrijeme /18 sati nastave tjedno / (36 sati  tjedno), do povratka djelatnice sa bolovanja, izabrana je Marija Rađa, prof. povijesti i hrvatskog jezika i književnosti.

 

 

 

Ravnatelj:

 

                                                                                             

                                                                                                                      Henry Ponte, prof.

 

 

 

 

 

Dostaviti: - mrežna stranica Škole.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 11. 4. 2019. 12:54

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA HRVATSKOG JEZIKA

Popis kandidata koji su na testiranju i provjeri rada na računalu prešli prag od 50% bodova od ukupnog broja bodova  svih članova Povjerenstva te time stekli pravo pristupiti razgovoru (intervjuu) :

 1. MARIJA RAĐA
 2. IVAN MIŠKULIN
 3. SANDRA KOVAČ
 4. JAKOV KRŠOVNIK

 

Razgovor s kandidatima  održat će se u ponedjeljak, 1.4.2019. s početkom u 15:40 sati u učionici 403 Gimnazije Andrije Mohorovičića Rijeka, Frana Kurelca 1, 51 000 Rijeka.

Tri (3) najbolje ocijenjena kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri na računalu i intervjuu, imaju pravo na pristup oglednom predavanju o čemu će biti obaviješteni putem web stranice škole.

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 25. 3. 2019. 13:45

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA/CU HRVATSKOG JEZIKA

Popis kandidata koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu na natječaj za nastavnika/cu hrvatskog jezika te time stekli pravo pristupiti postupku odabira kandidata:

1. JAKOV KRŠOVNIK

2. MARIJA RAĐA

3. SANDRA KOVAČ

4. IVAN MIŠKULIN

5. DEA BUKVIĆ BOLANČA

6. GLORIJA MAVRINAC

7. NINA BRAJDIĆ

Testiranje i provjera rada na računalu  održat će se u ponedjeljak, 25. 3. 2019. u 10:30 sati u učionici 403 Gimnazije Andrije Mohorovičića Rijeka, Frana Kurelca 1, 51 000 Rijeka.

Prilikom testiranja rada na računalu kandidati mogu koristiti svoju literaturu  te će im biti omogućen pristup internetu.

Tema prezentacije bit će dana na samom testiranju.

O terminu razgovora kandidati će biti obaviješteni u ponedjeljak, 25. 3. 2019. iza 15:00 sati na web stranicama škole, nakon vrednovanja provjere rada na računalu.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

  :: opširnije :: 


objavio: Biljana Valentin - Ban  datum: 20. 3. 2019. 19:30

Natječaj za popunu radnog mjesta - nastavnika matematike

Natječaj za popunu radnog mjesta

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ravnatelj Gimnazije Andrije Mohorovičića Rijeka raspisuje

                                                                      

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

 

 • nastavnik/ca matematike  - 1 izvršitelj, na određeno nepuno radno vrijeme /18 sati nastave tjedno / (36 sati  tjedno), do povratka djelatnice sa bolovanja.

 

Uvjeti:  sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati moraju priložiti:

 

1. životopis,

2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika),

3. domovnica (preslika),

4. uvjerenje o nekažnjavanju  -  ne starije od 30 dana (izvornik), te

5. potvrda HZMO o radnom stažu -  ne starije od 30 dana (izvornik).

 

Odabir kandidata (testiranje) provest će se po Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Andrije Mohorovičića Rijeka (nalazi se na mrežnoj stranici Škole).

 

Sve informacije glede postupka i odabira kandidata nalazit će se na mrežnoj stranici Škole (www.gam.hr).

 

Prijave se podnose u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove na adresu: Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka, Frana Kurelca 1, 51000 Rijeka, s naznakom „za natječaj-matematika“.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Osoba  koja  ostvaruje  pravo  prednosti  pri  zapošljavanju  sukladno  posebnim  propisima  dužna  je uz  prijavu  na  natječaj i prethodno navedeno priložiti i sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te se u prijavi pozvati na  pravo prednosti.
 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva -  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843  -, a dodatne informacije o dokazima, koji su gore navedeni, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidat/kinja koji/a je stekao/la inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (Narodne novine br. 57/96. I 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine br. 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine br. 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici škole (www.gam.hr), u roku od 3 dana od dana odabira kandidata te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni.

 

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s javnom objavom osobnih podataka (ime, prezime,titula) na mrežnoj stranici škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.   

 

NATJEČAJ JE OTVOREN

 

od 20. ožujka 2019. do 28. ožujka 2019. godine

 

________________________________________________________________________________

Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka

Klasa: 112-01/19-04

Urbroj: 2170-56-01-19-01

Rijeka, 20.03.2019.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Jelača  datum: 20. 3. 2019. 14:53

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA RIJEKA

Frana Kurelca 1             

51000 RIJEKA

KLASA: 112-01/19-02
URBROJ: 2170-56-01-19-02

Rijeka, 15. ožujka  2019.

 

                                                                      

 

 

 

Temeljem članka 10., stavka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljujemo

 

 

 

 

 

 

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

 

 

 

 

Sukladno   objavljenom   natječaju   od  15.  veljače  2019.  za  zasnivanje radnog odnosa na radnom  mjestu nastavnik/ca geografije  - 1 izvršitelj, na neodređeno puno radno vrijeme /22 sata nastave tjedno / (40 sati  tjedno),  izabrana je Doris Žibert – magistra edukacije geografije.  

 

 

 

Ravnatelj:

 

                                                                                              

                                                                                                                      Henry Ponte, prof.

 

 

 

 

 

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Jelača  datum: 15. 3. 2019. 10:43

Natječaj za popunu radnog mjesta nastavnika hrvatskog jezika

Natječaj za popunu radnog mjesta

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ravnatelj Gimnazije Andrije Mohorovičića Rijeka raspisuje

                                                                      

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

 

 • nastavnik/ca hrvatskog jezika  - 1 izvršitelj, na određeno nepuno radno vrijeme /18 sati nastave tjedno / (36 sati  tjedno), do povratka djelatnice sa bolovanja.

 

Uvjeti:  sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati moraju priložiti:

 

1. životopis,

2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika),

3. domovnica (preslika),

4. uvjerenje o nekažnjavanju  -  ne starije od 30 dana (izvornik), te

5. potvrda HZMO o radnom stažu -  ne starije od 30 dana (izvornik).

 

Odabir kandidata (testiranje) provest će se po Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Andrije Mohorovičića Rijeka (nalazi se na mrežnoj stranici Škole).

 

Sve informacije glede postupka i odabira kandidata nalazit će se na mrežnoj stranici Škole (www.gam.hr).

 

Prijave se podnose u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove na adresu: Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka, Frana Kurelca 1, 51000 Rijeka, s naznakom „za natječaj-hrvatski jezik“.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Osoba  koja  ostvaruje  pravo  prednosti  pri  zapošljavanju  sukladno  posebnim  propisima  dužna  je uz  prijavu  na  natječaj i prethodno navedeno priložiti i sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te se u prijavi pozvati na  pravo prednosti.
 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva -  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843  -, a dodatne informacije o dokazima, koji su gore navedeni, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidat/kinja koji/a je stekao/la inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (Narodne novine br. 57/96. I 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine br. 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine br. 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici škole (www.gam.hr), u roku od 3 dana od dana odabira kandidata te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni.

 

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s javnom objavom osobnih podataka (ime, prezime,titula) na mrežnoj stranici škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.   

 

NATJEČAJ JE OTVOREN

 

od 06. ožujka 2019. do 14. ožujka 2019. godine

 

________________________________________________________________________________

Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka

Klasa: 112-01/19-03

Urbroj: 2170-56-01-19-01

Rijeka, 06.03.2019.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Jelača  datum: 6. 3. 2019. 14:49

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA GEOGRAFIJE

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA GEOGRAFIJE

 

Popis kandidata koji su ostvarili najveći broj bodova te time stekli pravo pristupiti oglednom satu:

 1. DORIS ŽIBERT

– četvrtak, 7.3.2019. , 5. sat ( od 17:35 – 18:20 sati) , učionica 209

– 3.3 razred

– nastavna jedinica: Ruska Federacija (prirodno – geografska obilježja)

 1. DAVOR KOLARIĆ

- četvrtak, 7.3.2019., 6. sat ( od 18:25 – 19:10 sati), učionica 209

– 1.4 razred

– nastavna jedinica: Etape razvoja reljefa na Zemlji

 1. KRISTINA JURČIĆ

- četvrtak, 7.3.2019., 7. sat ( od 19:15 – 20:00 sati) , učionica 209

– 3.5 razred

– nastavna jedinica: Ruska Federacija (obilježja stanovništva i gospodarstva)

Molimo kandidate da dođu na vrijeme i donesu pripremu za nastavni sat. Popis odobrenih udžbenika nalazi se na web stranici škole a literatura koja se koristi za pripremu nastavnog sata mora biti odobrena od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Kandidati će na raspolaganju imati udžbenik, računalo, projektor i geografske karte.

Ukoliko kandidati imaju kakvih pitanja ili nejasnoća, molimo da se obrate putem elektroničke pošte : ured@gam.hr

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 4. 3. 2019. 19:29

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA GEOGRAFIJE

 

Popis kandidata koji su na testiranju i provjeri rada na računalu prešli prag od 50% bodova od ukupnog broja bodova  svih članova Povjerenstva te time stekli pravo pristupiti razgovoru (intervjuu) :

1. DORIS ŽIBERT

2. DAVOR KOLARIĆ

3. KRISTINA JURČIĆ

4. BUDIMIR DRAGOLJUB ZVONIMIR HLAD

 

Razgovor s kandidatima  održat će se u ponedjeljak, 4.3.2019. s početkom u 15:40 sati u učionici 403 Gimnazije Andrije Mohorovičića Rijeka, Frana Kurelca 1, 51 000 Rijeka.

Tri (3) najbolje ocjenjena kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri na računalu i intervjuu, imaju pravo na pristup oglednom predavanju o čemu će biti obaviješteni putem web stranice škole.

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

  :: opširnije :: 


objavio: Ines Štefanac  datum: 1. 3. 2019. 16:09

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA GEOGRAFIJE

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA GEOGRAFIJE

 

Popis kandidata koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu na natječaj za nastavnika geografije te time stekli pravo pristupiti postupku odabira kandidata:

1. DORIS ŽIBERT

2. DAVOR KOLARIĆ

3. IVA MEDVEŠEK

4. TANJA ŠEGO MIKETA

5. NINA GECAN

6. IGOR DOMŠIĆ

7. KRISTINA JURČIĆ

8. ANTE PIJACA

9. BUDIMIR DRAGOLJUB ZVONIMIR HLAD

 

Testiranje i provjera rada na računalu  održat će se u petak, 1.3.2019. u 14:00 sati u učionici 403 Gimnazije Andrije Mohorovičića Rijeka, Frana Kurelca 1, 51 000 Rijeka.

Prilikom testiranja rada na računalu kandidati mogu koristiti svoju literaturu  te će im biti omogućen pristup internetu.

Tema prezentacije bit će dana na samom testiranju.

O terminu razgovora kandidati će biti obaviješteni u petak, 1.3.2019. iza 15:00 sati na web stranicama škole, nakon vrednovanja provjere rada na računalu.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 26. 2. 2019. 14:29

Natječaj za popunu radnog mjesta nastavnika geografije

Natječaj za popunu radnog mjesta

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ravnatelj Gimnazije Andrije Mohorovičića Rijeka raspisuje

                                                                      

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

 

 • nastavnik/ca geografije  - 1 izvršitelj, na neodređeno puno radno vrijeme /22 sata nastave tjedno / (40 sati  tjedno), uz probni rok od 6 mjeseci.

 

Uvjeti:  sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati moraju priložiti:

 

1. životopis,

2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika),

3. domovnica (preslika),

4. uvjerenje o nekažnjavanju  -  ne starije od 30 dana (izvornik), te

5. potvrda HZMO o radnom stažu -  ne starije od 30 dana (izvornik).

 

Odabir kandidata (testiranje) provest će se po Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Andrije Mohorovičića Rijeka (nalazi se na mrežnoj stranici Škole).

 

Sve informacije glede postupka i odabira kandidata nalazit će se na mrežnoj stranici Škole (www.gam.hr)

 

Prijave se podnose u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove na adresu: Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka, Frana Kurelca 1, Rijeka, s naznakom „za natječaj-geografija“.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Osoba  koja  ostvaruje  pravo  prednosti  pri  zapošljavanju  sukladno  posebnim  propisima  dužna  je uz  prijavu  na  natječaj i prethodno navedeno priložiti i sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te se u prijavi pozvati na  pravo prednosti.
 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva -  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843  -, a dodatne informacije o dokazima, koji su gore navedeni, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidat/kinja koji/a je stekao/la inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (Narodne novine br. 57/96. I 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine br. 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine br. 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici škole (www.gam.hr), u roku od 3 dana od dana odabira kandidata te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni.

 

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s javnom objavom osobnih podataka (ime, prezime,titula) na mrežnoj stranici škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.   

 

NATJEČAJ JE OTVOREN

 

od 15. veljače 2019. do 23. veljače 2019. godine

 

________________________________________________________________________________

Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka

Klasa: 112-01/19-02

Urbroj: 2170-56-01-19-01

Rijeka, 15.02.2019.

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Jelača  datum: 15. 2. 2019. 13:15

Odluka u poništenju natječaja za nastavnika geografije Vijest ima dokument u privitku

Kliknite na opširnije i u privitku preuzmite odluku.

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Jelača  datum: 14. 2. 2019. 16:41

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta nastavnika geografije

Natječaj za popunu radnog mjesta

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ravnatelj Gimnazije Andrije Mohorovičića Rijeka raspisuje

                                                                      

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

 

 • nastavnik/ca geografije  - 1 izvršitelj, na neodređeno puno radno vrijeme /22 sata nastave tjedno / (40 sati  tjedno), uz probni rok od 6 mjeseci.

 

 

Uvjeti:  sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati moraju priložiti:

 

1. životopis,

2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika),

3. domovnica (preslika),

4. uvjerenje o nekažnjavanju  -  ne starije od 30 dana (izvornik), te

5. potvrda HZMO o radnom stažu -  ne starije od 30 dana (izvornik).

 

prijave se podnose u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove na adresu: Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka, Frana Kurelca 1, Rijeka, s naznakom „za natječaj-geografija“.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Osoba  koja  ostvaruje  pravo  prednosti  pri  zapošljavanju  sukladno  posebnim  propisima  dužna  je uz  prijavu  na  natječaj i prethodno navedeno priložiti i sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te se u prijavi pozvati na  pravo prednosti.
 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva -  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843  -, a dodatne informacije o dokazima, koji su gore navedeni, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a je stekao/la inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (Narodne novine br. 57/96. I 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine br. 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine br. 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici škole (www.gam.hr), u roku od 3 dana od dana odabira kandidata te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s javnom objavom osobnih podataka (ime, prezime,titula) na mrežnoj stranici škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.   

NATJEČAJ JE OTVOREN

 

od 13. veljače 2019. do 21. veljače 2019. godine

 

 

________________________________________________________________________________

Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka

Klasa: 112-01/19-01

Urbroj: 2170-56-01-19-01

Rijeka, 13.02.2019.

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Jelača  datum: 13. 2. 2019. 14:04

Javni poziv Nagrada "Luka Ritz" Vijest ima dokument u privitku

Obavijest i javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja za školsku godinu 2018./2019. nalaze se u privitku.

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Jelača  datum: 11. 12. 2018. 17:01

Stipendije

Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata raspisao je Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj odnosno akademskoj 2018./2019. godini.
 
Tekst Natječaja kao i obrasci za prijavu nalaze se na sljedećoj internetskoj poveznici:

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Jelača  datum: 19. 10. 2018. 09:19

Odluku o sufinanciranju nabave udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava u RH u školskoj 2018./2019. godini. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Petar Jelača  datum: 25. 9. 2018. 14:43
» Arhiva naših vijesti    
 

preskoči na navigaciju